نویسنده = معصومه اولادیان
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مؤلفه های بهبود فرایند خطی مشی گذاری در نظام آموزش عالی کشور

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 372-385

10.22118/edc.2020.227156.1313

حسن کریمخانی؛ ابوالقاسم دلخوش کسمایی؛ معصومه اولادیان


2. ارائه مدل رهبری عملکرد در وزارت آموزش و پرورش

دوره 11، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 184-199

10.22118/edc.2019.205071.1166

الهه حسن پور؛ محمد نقی ایمانی؛ معصومه اولادیان