نویسنده = علیرضا اولی پور
تعداد مقالات: 4
1. معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 10-12

علیرضا اولی پور؛ مصطفی فقهی


2. آموزش مجازی روشی مفید برای ارتقاء آموزش

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-16

مهدی سیاح برگر د؛ علیرضا اولی پور؛ حسین کمیلی ثانی؛ احمد فخری


3. بررسی اثربخشی متد فعال آموزشی بربهبود تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالین دانشجویان پرستاری 1387

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 17-22

حسین کمیلی ثانی؛ احمد فخری؛ علیرضا اولی پور؛ مهدی سیاح برگرد