نویسنده = نجار، شهناز
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت آموزشی گروه پرستاری مامایی از دیدگاه اعضای هیأت علمی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-33

پروانه موسوی؛ شهناز نجار


2. بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در مورد عملکرد آموزشی اساتید

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 9-14

پروانه موسوی؛ فرخنده حیاتی؛ شهناز نجار؛ زیبا اورنگ؛ پوراندخت افشاری