نویسنده = شریفی، عیسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معیارهای انتخاب موضوع پایان‌نامه و استاد راهنما از دیدگاه دانشجویان پزشکی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-57

حجت درخشان فر؛ علی شهرامی؛ حمید رضا حاتم آبادی؛ افشین امینی؛ عیسی شریفی