نویسنده = حسین الهام پور
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مشکلات دانشجویان مراجعه کننده به دفاتر مشاوره ی دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 34-42

عبدالحسین شکورنیا؛ احمدرضا مهتدی؛ حسین الهام پور؛ هاجر بروایه


2. مقایسه‌ی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در مورد مشاوره و راهنمایی تحصیلی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-11

عبدالحسین شکورنیا؛ پوراندخت اسدالهی؛ حسین الهام پور؛ علی خدادادی


3. بررسی مقایسه ای نمره خودارزیابی اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ارزیابی دانشجویان از آن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-9

عبدالحسین شکورنیا؛ محمد فکور؛ حسین الهام پور؛ مریم طاهر زاده؛ فرحناز چعب