نویسنده = شریفی اردانی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق تفاوت جنسیتی با توجه به نقش واسطه ای اشکال در تنظیم هیجانی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-44

علیرضا شریفی اردانی؛ داود حیاتی؛ علیرضا روحی


2. پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی شخصیتی عزم با توجه به نقش میانجی گری جهت گیری هدف در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 53-63

علیرضا شریفی اردانی؛ محمد خیّر؛ داود حیاتی؛ احمد شریفی اردانی؛ جعفر رئیسی؛ علی رضا روحی