نویسنده = پیری توسنلو، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر توسعه ی آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 229-236

شیما کاظمی ملک محمودی؛ مسعود پیری توسنلو؛ نصراله نوروزی؛ محمد آریایی