نویسنده = محمد رضا شوشی زاده
تعداد مقالات: 1
1. ایجاد بستر مناسب آموزشی جهت ارنقاء سطح کیفی دانشجویان رشته داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در زمینه شیمی آلی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-28

10.22118/edc.2019.89849

آذر مستوفی؛ محمد رضا شوشی زاده؛ ناهید دارستانی؛ شهین سلمان زاده؛ زهره بارونی پور؛ منا عابدینی؛ عبدالله امینیان