نویسنده = حسن پور، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل دانشگاه ارزش‌بنیان در وزارت علوم کشور

دوره 9، ویژه نامه 97، پاییز 1397، صفحه 109-120

ایوب گراوند؛ بیژن عبدالهی؛ اکبر حسن پور؛ سلطانعلی شهریاری