نویسنده = معینی کیا، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کیفی: شناسایی مولفه های دانشگاه کارآفرین

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 154-161

10.22118/edc.2019.90927

معصومه صفریان ناوخی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضایی شریف