نویسنده = جعفر ترک زاده
تعداد مقالات: 2
2. بعد شناسی اثربخشی برنامه ی درسی آموزش پزشکی: درونی، بیرونی و نهادی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 10-21

جعفر ترک زاده؛ فهیمه کشاورزی