نویسنده = محمد صالحی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدل آموزش توسعه کارآفرینی در مراکز رشد دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران

دوره 9، ویژه نامه 97، پاییز 1397، صفحه 24-31

وحید حقیقت دوستی سیار؛ محمد صالحی؛ وحید فلاح


2. موانع انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 84-93

محمد صالحی؛ پرویز سعیدی؛ نگین جباری؛ مریم کاظمی ملک محمودی؛ شیما کاظمی ملک محمودی


3. امکان سنجی اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیأت علمی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 43-52

سعید صفاریان همدانی؛ محمد صالحی؛ شیما کاظمی ملک محمودی