نویسنده = محمد بیکی خورتابی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت تعریف واحد آموزشی "اخذ رضایت آگاهانه از منظر حقوقی" برای دانشجویان پزشکی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 234-342

علیرضا محمد بیکی خورتابی؛ سیده معصومه میر معصوم نژاد