نویسنده = حیاتی، فرخنده
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ویژگی های یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 284-294

10.22118/edc.2019.203353.1162

فرخنده حیاتی؛ فرزانه حیاتی؛ سمانه نعیمی


2. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 176-186

10.22118/edc.2019.93678

الهام مراغی؛ فرخنده حیاتی؛ فرزانه حیاتی


3. بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اهواز از عملکرد اساتید مشاور در سال 1394

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 56-65

پروانه موسوی؛ داریوش رخ افروز؛ سعید پورقیومی؛ خدیجه حکمت؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ فرخنده حیاتی


4. بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در مورد عملکرد آموزشی اساتید

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 9-14

پروانه موسوی؛ فرخنده حیاتی؛ شهناز نجار؛ زیبا اورنگ؛ پوراندخت افشاری