نویسنده = سیف نراقی، مریم
تعداد مقالات: 3
1. چالش‌های هوشمندسازی در دانشگاه مبتنی بر پنج عنصر برنامه درسی هدف، محتوا، زمان، فضا و ارزشیابی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-109

علی مدد معصومی گازرخانی؛ عزت اله نادری؛ مریم سیف نراقی


3. طراحی الگوی برنامه درسی نیمه متمرکز هماهنگ با برنامه درسی ملی دورة اول متوسطه ایران

دوره 7، Supplement، تابستان 1395، صفحه 66-73

کیوان تیاری؛ عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی