نویسنده = جلالوندی، مازیار
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مهارت‌های ارتباطی بین فردی و عوامل مرتبط باآن دردانشجویان دانشکده ی پیراپزشکی کرمانشاه درسال 1393

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 48-55

حسنی نوری طهنه؛ مازیار جلالوندی؛ محمدرسول توحیدنیا؛ علی نعمتی کیونانی؛ پیمان امیریان