نویسنده = داریوش رخ افروز
تعداد مقالات: 3
1. بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اهواز از عملکرد اساتید مشاور در سال 1394

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 56-65

پروانه موسوی؛ داریوش رخ افروز؛ سعید پورقیومی؛ خدیجه حکمت؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ فرخنده حیاتی


3. طراحی و تولید نرم‌افزار آموزشی مهارت‌های بالینی ویژة دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی به شیوة چندرسانه‌ای

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 38-41

داریوش رخ افروز؛ ندا صیادی؛ اشرف السادات حکیم؛ طاهره طلایی؛ علیرضا اولی پور