نویسنده = افشاری، پوراندخت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در مورد عملکرد آموزشی اساتید

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 9-14

پروانه موسوی؛ فرخنده حیاتی؛ شهناز نجار؛ زیبا اورنگ؛ پوراندخت افشاری