نویسنده = ترابی پور، امین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به رشته ی تحصیلی و آینده ی شغلی خود در سال 1388

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 18-25

اصلان نظری؛ امین ترابی پور؛ علی جوانی؛ هاله موسوی اصفهانی؛ حامد نظری