نویسنده = کاظمی ملک محمودی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. موانع انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 84-93

محمد صالحی؛ پرویز سعیدی؛ نگین جباری؛ مریم کاظمی ملک محمودی؛ شیما کاظمی ملک محمودی