نویسنده = فکور، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه‌ای نمرة ارزشیابی اساتید موافق و مخالف با اهمیت و کاربرد ارزشیابی های دانشجویی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-8

عبدالحسین شکورنیا؛ محمد فکور؛ طاهره مریم طاهرزاده،؛ مهری غفوریان بروجردنیا


2. بررسی مقایسه ای نمره خودارزیابی اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ارزیابی دانشجویان از آن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-9

عبدالحسین شکورنیا؛ محمد فکور؛ حسین الهام پور؛ مریم طاهر زاده؛ فرحناز چعب