نویسنده = فقهی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 10-12

علیرضا اولی پور؛ مصطفی فقهی