نویسنده = ابوالقاسمی، سارا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی برنامه آموزشی کوتاه مدت کنترل عفونت سوختگی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 319-324

فاطمه احمدی؛ روح انگیز نشیبی؛ سارا ابوالقاسمی