نویسنده = سمیعی دلویی، بهناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات (مطالعه موردی : دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 184-191

مهدی منظری حصار؛ مریم زارع حسینی؛ محبوبه اسدی؛ بهناز سمیعی دلویی؛ اسماعیل زمانی بیدختی