نویسنده = پروانه موسوی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اهواز از عملکرد اساتید مشاور در سال 1394

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 56-65

پروانه موسوی؛ داریوش رخ افروز؛ سعید پورقیومی؛ خدیجه حکمت؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ فرخنده حیاتی


4. وضعیت آموزشی گروه پرستاری مامایی از دیدگاه اعضای هیأت علمی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-33

پروانه موسوی؛ شهناز نجار


5. بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در مورد عملکرد آموزشی اساتید

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 9-14

پروانه موسوی؛ فرخنده حیاتی؛ شهناز نجار؛ زیبا اورنگ؛ پوراندخت افشاری