نویسنده = امین بیدختی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان : نقش اضطراب در مهارت های سه گانه آموزش زبان انگلیسی(خواندن، شنیدن و نوشتن)

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 10-19

گلین مهدی نژاد گرجی؛ علی محمد رضایی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد علی محمدی فر