نویسنده = کریمی مونقی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر دو رویکرد آموزش استادمحور و مسأله محور در بروز خطاهای گزارش نویسی پرستاران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 355-365

حمید وفائی؛ عباس مکارم؛ اسحاق ایلدرآبادی؛ علی خلفی؛ حسین کریمی مونقی