نویسنده = حسین کمیلی ثانی
تعداد مقالات: 3
1. جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت، بین دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 318-324

علی حسین قاسمی؛ حسین کمیلی ثانی؛ امل ساکی مالحی؛ سارا طوماری


3. آموزش مجازی روشی مفید برای ارتقاء آموزش

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-16

مهدی سیاح برگر د؛ علیرضا اولی پور؛ حسین کمیلی ثانی؛ احمد فخری