نویسنده = نجفی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. درک دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اثر بخشی آموزش بالینی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 307-317

علی کاوسی؛ غلامرضا محمدی؛ سعید سمرقندیان؛ حسین نجفی؛ محمدرضا تقوی؛ علی موحدی؛ وحید معینی قمچینی