نویسنده = مه لقا دهقان
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ی بین عدالت آموزشی با فرسودگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 298-306

اعظم حیدرزاده؛ مه لقا دهقان؛ پریسا شاه محمدی پور؛ زینب طاهری؛ منصوره عزیز زاده فروزی