نویسنده = محمدرسول خزاعی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت آموزش سرپایی از دیدگاه کارآموزان و کارورزان بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 286-297

الهام نیرومند؛ ویدا سپاهی؛ محمدرسول خزاعی؛ سیاوش وزیری؛ منصور خزاعی