نویسنده = ویدا سپاهی
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت آموزش سرپایی از دیدگاه کارآموزان و کارورزان بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 286-297

الهام نیرومند؛ ویدا سپاهی؛ محمدرسول خزاعی؛ سیاوش وزیری؛ منصور خزاعی


2. عوامل مؤثر بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 294-303

ویدا سپاهی؛ ویدا سپاهی؛ احمد خشای؛ رضا پورمیرزا کلهری؛ پروین رستمی