نویسنده = راضیه باقر زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه اعتماد به نفس و خودارزیابی بالینی دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 1393

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 166-175

راضیه باقر زاده؛ زینب ربیعی؛ رحیم طهماسبی؛ فاطمه حاجی نژاد؛ شرافت اکابریان


2. نگرش دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دربارة نحوة آموزش و به کارگیری مهارت های ارتباط با بیمار

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 298-306

راضیه باقرزاده؛ حکیمه واحدپرست؛ فرحناز کمالی؛ طیبه غریبی؛ لیلا دهقانی