نویسنده = بهار گوگانی، رحیم
تعداد مقالات: 1
1. تعیین عوامل مرتبط با انگیزة ادامه تحصیل در دانشجویان دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 231-239

فریده خسروی؛ مهری دلوریان زاده؛ حسین باقری؛ آیسا بهار؛ رحیم بهار گوگانی