نویسنده = محمد علی رئیس السادات
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ادراک دانشجویان پرستاری از محیط آموزشی یادگیری بااستفاده از مدل DREEM در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 194-203

آرزو فرج پور؛ محمد سرافراز یزدی؛ مهران همام؛ محمد علی رئیس السادات؛ سمانه سروقد مقدم


2. کنفرانس های موربیدیتی و مورتالیتی راه کاری اثربخش در بازآموزی گروه پزشکی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-7

آرزو فرج پور؛ محمدعلی رئیس السادات؛ حمیدرضا ارشدی؛ محمدعلی رئیس السادات؛ مجتبی مشاک؛ مسعود عیسی پور؛ ناصر سنجرموسوی؛ سارا جلالی جیوان