نویسنده = محمد سرافراز یزدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ادراک دانشجویان پرستاری از محیط آموزشی یادگیری بااستفاده از مدل DREEM در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 194-203

آرزو فرج پور؛ محمد سرافراز یزدی؛ مهران همام؛ محمد علی رئیس السادات؛ سمانه سروقد مقدم