نویسنده = شاهورانی، سیدمحمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش میانجی گر طرح واره های هیجانی در رابطه ی بین سبک های دلبستگی و سوگیری توجه

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 94-106

سیدمحمد شاهورانی؛ سیدمحمدرضا تقوی؛ محمدعلی گودرزی؛ محبوبه ثابت ایمانی