نویسنده = شیما کاظمی ملک محمودی
تعداد مقالات: 3
1. موانع انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 84-93

محمد صالحی؛ پرویز سعیدی؛ نگین جباری؛ مریم کاظمی ملک محمودی؛ شیما کاظمی ملک محمودی


2. بررسی عوامل موثر بر توسعه ی آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 229-236

شیما کاظمی ملک محمودی؛ مسعود پیری توسنلو؛ نصراله نوروزی؛ محمد آریایی


3. امکان سنجی اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیأت علمی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 43-52

سعید صفاریان همدانی؛ محمد صالحی؛ شیما کاظمی ملک محمودی