نویسنده = عزیزرضا قاسم زاده
تعداد مقالات: 5
1. اثربخشی آموزش استراتژی های فراشناختی(MCT) بر مشارکت در کلاس درس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 453-462

عزیزرضا قاسم زاده؛ غلام رضا ثناگوی محرر؛ سالم جعفری؛ علی قوام


2. بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و جرأت ورزی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 226-233

ندا ملک پور؛ مهسا سلیمانی؛ غلامرضا طالبی؛ عزیزرضا قاسم زاده


3. اثربخشی آموزش ارتباط بدون خشونت بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دوره 7، Supplement، تابستان 1395، صفحه 82-87

دری قناد طوسی؛ نادیا مدنی پور؛ عزیزرضا قاسم زاده؛ محمد اسدی


4. اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و پرخاشگری دانش آموزان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-51

سحر اشرفی؛ معصومه حدادی؛ نازبانو نشیبا؛ عزیزرضا قاسم زاده


5. اثربخشی مشاوره ی انگیزشی نظام مند بر افزایش انگیزه ی پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-9

مریم سعادت؛ پگاه کریمی مفرد؛ عزیزرضا قاسم زاده