نویسنده = مدنی پور، نادیا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش ارتباط بدون خشونت بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دوره 7، Supplement، تابستان 1395، صفحه 82-87

دری قناد طوسی؛ نادیا مدنی پور؛ عزیزرضا قاسم زاده؛ محمد اسدی