نویسنده = ویدا سپاهی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 294-303

ویدا سپاهی؛ ویدا سپاهی؛ احمد خشای؛ رضا پورمیرزا کلهری؛ پروین رستمی