نویسنده = واحدپرست، حکیمه
تعداد مقالات: 2
1. نگرش دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دربارة نحوة آموزش و به کارگیری مهارت های ارتباط با بیمار

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 298-306

راضیه باقرزاده؛ حکیمه واحدپرست؛ فرحناز کمالی؛ طیبه غریبی؛ لیلا دهقانی


2. مقایسه ی تأثیر آموزش بی نظمی های قلبی به دو روش سخنرانی و نرم افزار چند رسانه ای بر ماندگاری دانش دانشجویان پرستاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 115-121

حکیمه واحدپرست؛ بی بی ماه محمدی باغملائی؛ مریم روانی پور؛ طاهره صادقی