نویسنده = عیسی پور، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. کنفرانس های موربیدیتی و مورتالیتی راه کاری اثربخش در بازآموزی گروه پزشکی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-7

آرزو فرج پور؛ محمدعلی رئیس السادات؛ حمیدرضا ارشدی؛ محمدعلی رئیس السادات؛ مجتبی مشاک؛ مسعود عیسی پور؛ ناصر سنجرموسوی؛ سارا جلالی جیوان