نویسنده = رحمانی، آزاد
تعداد مقالات: 3
1. خودکارآمدی در شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 107-114

هادی حسنخانی؛ علیرضا محجل اقدم؛ آزاد رحمانی؛ زینب محمدپورفرد


3. بررسی رفتارهای مراقبتی از دیدگاه دانشجویان پرستاری در بخش های ویژه

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 52-58

سیما لک دیزجی؛ آزاد رحمانی؛ وحید زمان زاده؛ صونا پاشایی