نویسنده = یزدانخواه فرد، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
2. مفهوم کار تیمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: یک مطالعه ی کیفی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 266-275

مریم روانی پور؛ محمدرضا یزدانخواه فرد؛ شرافت اکابریان؛ مسعود بحرینی