نویسنده = مریم روانی پور
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ی تأثیر آموزش بی نظمی های قلبی به دو روش سخنرانی و نرم افزار چند رسانه ای بر ماندگاری دانش دانشجویان پرستاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 115-121

حکیمه واحدپرست؛ بی بی ماه محمدی باغملائی؛ مریم روانی پور؛ طاهره صادقی


2. مفهوم کار تیمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: یک مطالعه ی کیفی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 266-275

مریم روانی پور؛ محمدرضا یزدانخواه فرد؛ شرافت اکابریان؛ مسعود بحرینی