نویسنده = نزادی نیاسر، مریم
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی نقش فرایند استقبال بر رفع چالش های مرحله ی گذر دانشجویان جدیدالورود

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 199-206

اکبر علی اصغرزاده؛ زهرا میدانی؛ عبدالله امیدی؛ مریم نزادی نیاسر؛ سیما راستی


2. ارزیابی کیفیت خدمات براساس مدل الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM در دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-11

اکبر علی اصغر زاده؛ زهرا میدانی؛ حمید رضا گیلاسی؛ محمد رضا ملکی؛ مریم نزادی نیاسر