شماره جاری: دوره 10، ویژه نامه، تابستان 1398 (ویژه نامه98) 

مقاله پژوهشی

1. آموزش طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم به پزشکان، پرستاران و مردم

صفحه 1-10

نصرت الله همتی؛ حسین تفضلی؛ محمدعلی خسروی؛ حمید پیشگاه هادیان


10. اثربخشی کاربرد رایانه در آموزش و موانع آن

صفحه 114-124

سمانه واررث وزیریان؛ منصور نعمان اف


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
Jundishapur University of Medical Sciences

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه ویراستار ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2251-6506
شاپا الکترونیکی
2345-2757

بانک ها و نمایه نامه ها